ગુજરાતી વ્યાકરણ - દ્વિરૃક્ત અને રવાનુકરી, અનુગ, નામયોગી અને કેવળપ્રયોગીની સમજૂતી

ગુજરાતી વ્યાકરણ - દ્વિરૃક્ત અને રવાનુકરી, અનુગ, નામયોગી અને કેવળપ્રયોગીની સમજૂતી

દ્વિરુક્ત અને રવાનુકારી

દ્વિરુક્ત

કેટલાક ધ્વનિઓ કે શબ્દોના બેવડાતા ઘટકો કે દ્વિરુક્ત ઘટકોને દ્વિરુક્ત પ્રયાગો કહેવાય છે.

દ્વિરુક્ત ઘટકોના ઉદાહરણો

 • ગામબામ
 • પોતપોતાની
 • ગામેગામે
 • ગરમાગરમ
 • મારામારી
 • થરથર
 • દવાદારૂ
 • પૈસેટકે
 • ભાઈભાડું
 • નોકરચાકર
 • ડગુમગુ
 • ખુલ્લમખુલ્લા


રવાનુકારી

રવાનુકારી ઘટકોના ઉદાહરણો

 • ટનટન
 • ઠનઠન
 • ઘૂ - ઘૂ
 • ખળખળ
 • ધમધમ
 • ટકટક
 • છનનન...
 • ટપટપ 
 • કિયૂડકિયૂડ
 • ઝરમર
 • ઝગમગ
 • ઝણઝણાટી
 • સડસડાટ
 • ટીનટીન


અનુગ

વાક્યનો અર્થ પૂરો કરવા દર્શાવાય છે.

અનુગના ઉદાહરણ

 • રામે રાવણને માર્યો.
 • એને માં નથી.
 • અનુગ કેવા હોય છે?


નામયોગી

 • અનુગની જેમ નામયોગી પણ વાક્યનો અર્થ પૂરો કરવા દર્શાવાય છે.
 • નામયોગી પેડ સાથે જોડાતા નાથી.
 • નામયોગી ઘણા બધા હોય છે.
 • નામયોગી અનેકાક્ષરી છે.


નામહોયી ના પ્રકાર

1. કરણવાચક

 • થકી, વડે, મારફત, લીધે, દ્વારા...

2. અપાદાન વાચક

 • વૃક્ષ પરથી ફળ પડ્યું.
 • વાંદરો બસ પરથી કૂદયો.

3. સંબંધવાચક

 • તણું

4. તાદર્થ્યવાચક

 • માટે, કાજે, સારું, ખાતર...

 1. ગાંધીજી દેશ કાજે જીવન અર્પણ કર્યું.
 2. દાદાજી બાળકો માટે ચોકલેટ લાવ્યા.

5. સ્વામિત્વવાચક

 • માલિકીનો અર્થ દર્શાવે છે.
 • પાસે, કને, જોડે


કેવળપ્રયોગી

કેવળપ્રયોગીમાં નીચે દર્શાવેલા શબ્દોનો વપરાશ થાય છે.

વાહ, શાબાશ, અરરર, અરે, હેં, જી, અલ્યા, હાય હાય, હાશ, બાપ રે, ઓ માડી, ધિક, છટ, એય, ઓહ!, વાહ વાહ!, જય જય, ખમ્મા, ચૂપ, ખામોશ, જી.

 1. હર્ષવાચક
 2. આશ્ચર્યવાચક
 3. શોકવાચક
 4. ધિક્કારવાચક
 5. સંબોધનવાચક
 6. આશીષવાચક
 7. ક્રોધવચક
 8. વિનયવાચક

Also Read

ક્રિયાપદ અને કૃદંતની સમજૂતી તેઓના પ્રકારો સહીત

વિશેષણ અને તેના પ્રકારો

નિપાતની સમજૂતી અને તેના પ્રકારો

નામનું વચન અને સર્વનામની ઉદાહરણ સાથે સમજૂતી

લિંગ અને વચન

નામ(સંજ્ઞા) અને તેના પ્રકારો ઉદાહરણ સહીત

છંદના પ્રકારો

છંદ એટલે શું?

Post a Comment

0 Comments